苏教版四下看拼音写词语汇总

信息发布者:Sarah789| 发布时间: 2016-6-15 18:03:13
第一单元
zhí shù        ɡōu qú       huí dànɡ     lǜ sè ɡōnɡ chǎnɡ   
(植  树)       (沟   渠)      (回   荡)      (绿色  工     厂)   
hé xù         ɡuāi qiǎo       piān piān qǐ wǔ      
(和 煦)       ( 乖   巧 )      ( 翩   翩  起 舞)      
cān tiān      yīn fú       bǎn tú       zāi xià       yì zhū
(参  天)      (音 符)     (版  图)     (栽  下)     (一 株)
xìnɡ shù       fàn chū       yǎnɡ wàng      liǔ shāo      
(杏   树)      ( 泛   出 )     ( 仰     望 )      (柳 梢)      
qǐnɡ kè jiān     xìnɡ chōnɡ chōnɡ       dà ɡài      ɡū jì
(顷   刻 间)     (兴      冲       冲 )        (大概)     (估计)
zhǎnɡ wò       ɡuī lǜ       yàn zi         jùn qiào      huó pō
( 掌     握 )     (规律)     ( 燕 子)      ( 俊   俏 )     (活  泼)
  jī  línɡ       chuī fú         nèn yè         jù lǒnɡ      làn màn
(机 灵)      ( 吹  拂 )      ( 嫩  叶)      ( 聚 拢 )      (烂 漫)
shēnɡ  qù         lüè ɡuò        dào tián        yì  jiān      ǒu ěr
(  生    趣)        (掠  过)       ( 稻   田 )      (翼 尖)     ( 偶 尔)
zhān shuǐ         yuán yùn        diàn xiàn ɡān       hén jì
( 沾    水)        ( 圆    晕)         (电   线    杆)       (痕 迹)
yān yǔ       lóu tái        jiǔ qí       tōu xián    yún dàn fēng qīng
(烟  雨)     (楼  台)      (酒旗)     (偷   闲)    ( 云  淡    风    轻)
huān shēnɡ xiào yǔ          zhòu wén
( 欢      声     笑   语)       (  皱    纹 )

第二单元
wǔ jiǎo xīnɡ        yòu ér yuán        qiáo zhe        lán yāo
(五  角   星)       ( 幼  儿   园 )        (瞧   着)        (拦  腰)
hénɡ qiē miàn       qīnɡ xī        pínɡ ɡuǒ hé        shēnɡ shū
( 横   切   面)       ( 清   晰)     ( 苹    果  核)       (  生    疏)
xún ɡuī dǎo jǔ       xiǎn wéi rén zhī        tú àn       mèi lì
(循   规  蹈  矩)     ( 鲜   为  人  知)      (图 案)     (魅力)
chuàng zào        tōng  cháng     mì mì       ɡǎn chù   
(   创     造)        ( 通       常 )     (秘密)     ( 感   触)
  dī sī ní        dìnɡ ɡǎo      ɡōnɡ kè      wēi bù zú dào        
(迪斯尼)      ( 定   稿)      ( 攻   克)     (微 不 足  道)
cuī cù        hǎi bīn        màn shān biàn yě
(催促)      (海  滨)       ( 漫    山     遍  野)
ɡuǎi wān     mián yán       xuǎn zé      qǐ fā      sī xù
(拐  弯)       (绵    延)       ( 选  择)    (启发)    (思绪)
cǎi chū      kuān zhǎi        yōu yǎ        jī yì       pò suì
(踩 出)      ( 宽    窄)       ( 优   雅)    (机翼)    (破 碎)
  jī  huǐ rén wánɡ      cǎn huò       jiào xùn       xīn shì
(机  毁 人    亡)       ( 惨  祸 )      ( 教  训)      ( 新 式)
qīnɡ ér yì jǔ        chāo ɡuò      jūn yún     shěnɡ liào  
(轻  而 易举)      ( 超    过 )     (均   匀)      ( 省    料)
báo ké      mó fǎnɡ     mǒu xiē     jiān ɡù       tǎn kè
(薄 壳)     ( 模  仿 )    ( 某   些)    (坚  固)     ( 坦 克)

第三单元
sān ɡù máo lú      zhū ɡě liànɡ       chénɡ xīn chénɡ yì
(三 顾   茅   庐)    (诸  葛  亮)       (  诚     心     诚    意)
shǎng wǔ     gōng jìng      tǎo lùn       wān yán qǐ fú
(  晌   午)     ( 恭    敬)      (讨  论)     ( 蜿    蜒  起伏)
tǒnɡ yī       zūn zhònɡ     shān ɡānɡ    qīnɡ cuì yù dī
(统   一)     (尊     重)       (山     岗)    (  青   翠 欲 滴)
xiù lì yí rén      qún xiónɡ fēn zhēnɡ      máo sè dùn kāi  
(秀丽宜人)      ( 群    雄    纷     争 )     (  茅  塞  顿   开)
zhēnɡ fá      jìn ɡuó       fù zé       jìn dào ɡōnɡ     zhǔn xǔ
( 征    伐)    (晋  国)     (负责)      (晋 悼    公)     ( 准    许)
cí zhí       hé shì       tì dài        yì  wài        jǔ jiàn
(辞职)     (合适)      (替代)     ( 意 外)      (举荐)
jiē tì        ān wēi      shèn zhònɡ      bì miǎn       jù shōu
(接替)     (安 危)     ( 慎      重)       (避 免)       (拒  收)
lǔ ɡuó     zǎi xiànɡ      huí wèi       xiān měi      shènɡ qínɡ
(鲁国)     (宰   相)      ( 回  味)      (鲜    美)     (  盛     情 )
xīn mǎn yì zú        mǎn liǎn duī xiào        rì yè cāo láo
(心  满   意足)      ( 满   脸   堆  笑)       (日夜  操 劳)
xīnɡ wèi       ǒu tǔ       wù bì       wú kě nài hé      nán miǎn
(腥   味)     (呕  吐)     (务 必)     (无 可 奈 何)     (难    免)
wéi fàn       huǎnɡ rán dà wù       fǎ  jì
(违 犯)      (   恍    然   大 悟)     (法 纪)

第四单元
bó dòu        jí  bìnɡ        shēn xiān shì zú         xián shú
(搏 斗)       (疾 病)        (  身    先   士 卒)       ( 娴   熟)
chénɡ xiàn        jí yǔ       jiān cè      tuō zhe      xiào lǜ
( 呈      现)     ( 给予)     ( 监 测)     (拖  着)      ( 效  率)
dǔ sè       zhēn qínɡ wú huǐ       shēnɡ sè jù lì         láo lèi
(堵塞)     ( 真     情   无  悔)     (   声    色俱厉)     (劳 累)
kùn fá        zhènɡ zhuànɡ        yí xiànɡ       yǒng héng
(困  乏)     (   症       状   )      ( 遗   像 )     (   永     恒 )
fān qié        jiān nán      mánɡ tónɡ      mánɡ lù       shū cài   
(番 茄)      ( 艰   难)     (   盲     童 )     (  忙   碌)     (蔬  菜)
qīn qi       tiān shǐ       yán sè        qīnɡ cuì         yí chuàn
(亲戚)     (天   使)     (颜   色)     ( 清    脆)      ( 一   串)
juān xiàn       lún liú      bó zi       yǎnɡ miàn      shuāi dǎo
(捐    献)       (轮 流)    (脖子)     (仰      面 )      ( 摔   倒)
zé ɡuài       bì shànɡ     fān shān yuè lǐnɡ      shòu xiǎo
(责怪)       (闭   上)      (翻   山    越   岭)     (  瘦    小)
tū fā qí xiǎnɡ       fù jìn      ruò xiǎo      mēn rè       yà zhōu
(突发 奇  想)       (附近)     (弱  小)      (  闷  热)     (亚  洲)
kuànɡ dì        xiān qǐ       léi shēnɡ dà zuò        jǐ dī       dà yǔ rú zhù
(  旷   地)      ( 掀  起)   (雷   声    大  作)      (几滴)    (大 雨 如  注)
jiāo nèn      xiān ruò
(娇  嫩)      ( 纤   弱)

第五单元
jiǎo jiàn      ɡōnɡ yě chánɡ       tōnɡ xiǎo        shì tàn
(矫  健)      ( 公   冶    长 )       (  通    晓 )       (试 探)
qín láo        wú jū wú shù        shǎ huà        cuī cù       shū hū
(勤 劳)      (无  拘 无  束)       ( 傻   话 )      (催 促)      (疏  忽)
dài màn        xǐ què       sǎnɡ yīn       ān wèi        cāi xiǎnɡ
(怠  慢)       (喜 鹊)       ( 嗓   音)      (安 慰)       (猜   想)
wán qiánɡ      bèi ɡǎn qīn qiè      ní nán ruǎn yǔ      jié chū        
(顽    强)        (倍 感   亲  切)    (呢 喃   软    语)     (杰  出)      
háo qí      hú pàn     zhǎo zé        hán cháo       yī wú suǒ huò
(好 奇)    (湖 畔)     ( 沼   泽)       (寒    潮)      (一 无   所   获)
ténɡ kōnɡ ér qǐ        hū huàn      chàn dònɡ       tā xiàn      
( 腾    空   而 起)     ( 呼  唤)       ( 颤     动)       (塌 陷)
biān yuán     jì  xù      kuò dà       láo dònɡ hào zi        jié shù
(边    缘)     (继 续)    (阔  达)     ( 劳   动     号 子 )     (结束)
ánɡ zhe tóu     xiōnɡ pú      bù shèn    xiànɡ liàn      qiū línɡ
(昂   着  头)     ( 胸    脯)    ( 不  慎 )    ( 项    链 )    (丘  陵)
kě lián      wǎn xī       sì nüè      zhuó jiāo      shù shǒu dài bì
(可怜)     (惋  惜)     (肆虐)     (  灼   焦 )     (束    手   待 毙)
ɡān dǎn jù liè        fànɡ qì         xuán yá         suí jí
(肝   胆  俱 裂)     ( 放  弃)      (  悬    崖 )      (随即)
yǎn huā liáo luàn     shén shènɡ       mù dènɡ kǒu dāi
(眼   花   缭  乱)     (  神     圣  )       (目   瞪     口   呆)
shān jiàn       qiáo dūn     jiāo chòu
(山   涧)       ( 桥   墩)     (焦   臭)

第六单元
shā mò     xīnɡ luó qí bù        dài jià         bù máo zhī dì
(沙 漠)    (  星  罗 棋 布)       (代价)        (不  毛   之 地)
è liè        wā qù       tián shànɡ     zònɡ hénɡ jiāo cuò
(恶劣)     (挖去)      ( 填   上 )        (纵     横    交   错)
zhǎ yǎn     yuán yuán bù duàn      shà shí        piào liànɡ
(眨  眼)      (  源    源   不    断)       (霎 时)       (漂    亮)
shì nònɡ   tǎo yàn     luàn kǎn làn fá        pín jí       chōnɡ kuǎ
(侍  弄)    (讨 厌)      (乱   砍   滥 伐)     (贫 瘠)      ( 冲     垮)
xiōnɡ měnɡ        fàn làn       shù ɡuàn      chōnɡ shuā
( 凶     猛 )         (泛 滥)       (树   冠)       (   冲      刷 )
kū zhī bài yè        tǔ rǎnɡ       cā qù        yāo qǐng     fú píng
(枯 枝 败 叶)       (土 壤)       (擦 去)       ( 邀  请)      (浮萍)
chēng xiǎo tǐng      zhì zǐ       méi tái       chuì lún       cè zuò
(  撑     小   艇 )     (稚子)     (莓 苔)      ( 垂  纶)      (侧 坐)   

第七单元
jiǎn zhí       péng luàn     nà mèn     guǐ liǎn    wēn róu
(简 直)      (  蓬    乱)     (纳 闷)      (鬼 脸)    ( 温  柔)
chuān dài        yí tà hú tú       yī shān bù zhěng
(  穿    戴)     (一 塌 糊 涂)     (衣 衫   不    整)
xù zhe      bāo guǒ        yì zuǒ     hē qiàn    duó bù
(蓄 着)     ( 包   裹 )     (一  撮)    (呵 欠)     (踱  步)
nián línɡ       bān jiā       cū zhuànɡ    chóu mì        sì jì
(年   龄)      ( 搬 家)      (粗     壮)       (稠  密)      (四季)
chánɡ qīnɡ       pénɡ pénɡ bó bó       fán yǎn hòu dài     bǎo chí
(  常     青 )      (  蓬     蓬   勃  勃)     (繁  衍   后   代)     (保持)
zhī kū yè luò       mù zhì     chónɡ jìnɡ     zhān yǎnɡ
(枝枯  叶 落)      (木 质)      ( 崇     敬)     (瞻    仰)
jì niàn        huánɡ hé ɡǔn ɡǔn      wàn mǎ bēn ténɡ       cí  lì
(纪念)       (   黄     河 汩    汩)       (万   马  奔    腾)      (磁力)
zhuó lànɡ pái kōnɡ    tūn mò        yánɡ pí  fá  zi
(浊    浪    排  空)      (吞  没)        (  羊  皮 筏 子)
  tǐ jī         tí xīn diào dǎn     zhuān xīn zhì zhì      zhú ɡāo
(体积)    (提心   吊   胆)       (专     心  致 志)      (竹篙)
pò lànɡ qián xínɡ       tán xiào fēnɡ shēnɡ      chánɡ shì
(破  浪   前    行)       (谈   笑    风     生)         ( 尝     试)
bō lànɡ tāo tāo       pínɡ zhe       jīnɡ tāo hài lànɡ      rú lǚ pínɡ dì
(波 浪   滔   滔)      ( 凭   着)      ( 惊   涛  骇  浪)      (如履  平  地)

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

© 本站为个人所有,主要用于分享个人收藏的资料©

返回顶部